امروز: شنبه 30 تیر 1397 برابر با 21 جولای 2018

اخبار مهم روز
سال نو مبارک... - چهارشنبه, 28 اسفند 1392 00:00
جداول مصلحات و طبع خوراکیها - چهارشنبه, 01 آبان 1392 23:02
گیاهان دارویی

گیاهان دارویی (20)

گیاهان دارویی

دوشنبه, 04 دی 1396

رازيانه

ماهيت آن: به دو نوع باغی و بیابانی تقسیم می شود.

طبيعت باغی آن: گرم و خشك، تخم آن گرم‌تر از برگ آن و ریشه آن قوی‌تر از سایر قسمتهای آن.

افعال و خواص:

*- مجموعه تخم، برگ و ریشه آن بازکننده انسداد و گرفتگیهای مجاري سينه، کبد، کلیه و مثانه است.

*- تسکین دهنده درد های ناشی از سردی است.

*- تقویت کننده بینایی چشم و معده.

*- کاهش دهنده بادها و اخلاط غلیظ در روده و سایر اعضاست.

*- تولید کننده شير و زياده كننده آن خصوصاً تازه آن.

*- ادرار آور و قاعده آور.

*- پادزهر سموم حیوانات.

*- خشک کننده قوی با قوت قابضه است.(در اینجا این نکته به ذهن میرسد که با خشک کننده گی و قوت قبض آن میتوان حجم معده را کاهش داد تا موجب کاهش اشتها در افراد چاق شود.)

*- نوشیدن دم کرده تخم رازیانه با گل گاوزبان جهت بیماری خفقان(حرکتی که خود را به صورت جهش قلب، جهت دفع ماده آزار دهنده از آن که به صورت تپش خود را نشان می دهد)و غشی(از حال رفتن یا بیهوش شدن که ناشی از تحلیل روح حیوانی در قلب است) تجربه شده است.

*- نوشیدن آن با پرسياوشان و انجير جهت سرفه، آسم و سختی تنفس مفید است.

*- به تنهایی نيز جهت از بین بردن بادهای غليظ و درد پهلو و تهيگاه(مابین دنده و لگن خاصره) و قولنج(درد شدید در ناحیه روده بزرگ) و رفع رطوبات رقيق و غليظ و چسبنده به معده و حالت تهوع و دفع بلغم ترش و رساندن دارو به اندام تحتانی.

*- مصرف آن با عسل یا سکنجبین جهت تبهای عفونی مفید است

*- نوشیدن آن با آب سرد در هنگام تب، مسكن حالت تهوع و التهاب معده است.

*- آشامیدن 3 گرم از پودر شده آن جهت دفع سوزش معده حادث از بلغم ترش به گونه ای که آن خلط را جذب کرده و بخشی را تبخیر کرده و بخشی را با ادرار دفع می کند.

*- خوردن آن با گلقند سرشته جهت تقويت معده و رفع رطوبات و بلغم آن و با شيره آن خصوصا اگر اندكی گرم نموده باشند.

*- ماليدن پودر آن بر شكم اطفال جهت رفع نفخ و درد آن مفيد است.

*- عصاره برگ تازه آن تقویت کننده بینایی است.

*- مالیدن ریشه آن با عسل در موضع گزيدن سگ هار نافع است .

مضر: گرم مزاجان و مصرف بیش از اندازه آن دیرهضم و سست کننده معده است.

مصلح آن صندل و سكنجبين

میزان مصرف: تخم آن: 5 الی 10 گرم        و از دمکرده ریشه آن: 10 تا 15 گرم

جایگزین آن: تخم كرفس است.

 

دوشنبه, 02 بهمن 1396

غورۀ انگور

انگور خام نارس سبز ترش است.

طبیعت آن: سرد و خشك و عصاره آن سردتر و خشك‌تر از خود غوره است.

افعال و خواص آن:

فرونشاننده حرارت خون و صفرا

برنده و شکننده صفرا

مانع ریزش مواد یا فضولات از اندام فوقانی به معده است.

تقویت کننده کبد و عموم بدن است. (در مزاجهای گرم)

تشنگی و سستی اعضا را از بین می برد.(در مزاجهای گرم)

ضماد ساییده خشك آن جهت خوشبو كردن عرق و جوشهای ناشی از عرق سوز و جلوگیری از پدید آمدن  آن در همان سال و جوشش و خارش و سستی بدن مفید است.

اما ضعیف کننده معده سرد است و مضر نیروی جنسی است و تولید کننده باد و دلپیچه است و در بعضی مزاجها به جهت بهم فشردن معده موجب عطش می شود ولی جهت دفع عوارض مذکور باید از مصلح آن که گلقند و انیسون و انجیر می باشد استفاده نمود.

در صورت نبود غوره میتوان از: ریباس و ترشک و اترج(بالنگ) استفاده کرد.

رب موارد بالا تشنگی را رفع کرده و مسكن حرارت و التهاب معده است و جهت اسهال ناشی از غلبه صفرا مفید و محرک اشتهاست.

تقویت کننده احشا و روده ها و مانع استفراغ صفراوی و خماریست.

اگر عصاره آن كه در آفتاب خشك كرده باشند جهت خناق(دیفتری) و ورم حنجره، زبان کوچک، آفت دهان و خونریزی بینی و بالا آوردن خون مفید است.

مخلوط آن با آب تره جهت خشک کردن دانه بواسیر و شیاف آن به رحم جهت پاکسازی و اصلاح رحم موثر است.

مخلوط آن با سركه جهت نواصیر(بواسیر داخلی) مفید است.

چکاندن آن در گوش جهت چرك گوش و غرغره آن جهت ورم حلق و سرمه آن جهت اشک آمدن زیاد از چشم و خشکی و زبری مژه ها مفید است.

حقنه آن جهت زخم روده ها و رطوبات مترشحه رحم مفید است.

اگر توتیا را با آن پرورده كنند و مانند سرمه بکشند برای چشم به غایت مفید است.

مضر سینه و موجب سرفه است اما مصلح آن گلقند یا شربت خشخاش است.

مقدار مصرف در روز: از عصاره آن 5 گرم است.

 

نکته: افرادی که در ماه مبارک رمضان دچار عطش زیادی می شوند میتوانند نیم ساعت قبل از وعده سحری یک لیوان از شربت آبغوره را میل کنند که موجب کاهش حرارت کبد شده و پیرو آن تشنگی را کاهش می دهد، جدا از این در بهبود کبد چرب نیز نافع می باشد.

دوشنبه, 24 فروردين 1394

ثيل(مَرغ) 

 به كسر ثا و سكون يا و لام لغت عربي تخم و تخمه و خومه و به تركي پيلان افردي و در تنكابن گرگ جرواش و به فارسي بيد گياه نامند و گويند كه آن نوعي از حرشف است.

 

ماهيت آن: اصناف است صنفي گياهي است كه در كنار آبها و راه و زمينهاي نمناك مي‌رويد و مفروش بر روي زمين و مخصوص به زماني نيست

و شاخ‌هاي آن دراز و باريك و با گره‌ها و بندهاي بسيار

و برگ آن بسيار ريزه

و سرهاي آن تند و اندك صلب مانند صعتر و بر سر هر گرهي و بندي رسته

و گل آن مابين سرخي و سفيدي

و طعم گياه آن بي‌مزه

و بيخ(ریشه) آن مادام كه تر و تازه است آن را مي‌خورند طعم آن شيرين بي‌مزه و با اندك حرافت(تیزی) و قبض و دواب آن را مي‌خورند

و طعم گره‌هاي آن شيرين‌تر

و صنف ديگر گره‌هاي آن عريض و نرم.

و منبت(محل رویش) آن گفته‌اند در بابل بسيار است.

و در راهها مي‌رويد.

طبيعت آن: سرد و خشك و با قوّت قبض و بيخ آن لذع(سوزاننده) و لطيف است.

افعال و خواص آن:

آشاميدن دم کرده یا جوشانده آن:

جهت دل پیچه، زخم های مثانه و سخت ادراری مفید می باشد.

دمکرده یا جوشانده ریشه آن:

جهت شکستن سنگ کلیه و زخم مثانه مفید میباشد.

و آب گياه آن:

از نيم رطل(هر رطل معادل 409 گرم میباشد) تا يك رطل جهت رفع سموم اقسام مارها و سگ حارگزيده و سوزش ادرار و حبس شدن آن و همینطور در شکستن انواع سنگها ، تبهای گرم و بیماری سل به غایت مجرب است.

 

و ضماد ریشه آن:

جهت التيام جراحتهاي تازه و مادام كه خون آلود باشد و گزيدن حیوانات موذی و سمی نافع است.

 

ضماد خاكستر ریشه آن:

جهت قطع خون بواسير(هموروئید) و تحليل ورم ها و خشکانیدن زخم ها به غایت نافع است.

 

و تخم آن:

 بغايت ادرار آور است و جهت قطع قي و اسهال و ريختن مواد به معده و احشا و شکستن سنگ کلیه و مثانه و زخم آن مفيد است.

و قسم سیّم آن را چون در ظرف زجاجي(شیشه ای) بر آتش ملايم بسوزانند و در ظرف مس بسايند ضماد آن را جهت قطع خون بواسير مجرب شمرده‌اند و گويند زياده بر سه مرتبه احتياج نمي‌شود كه هر مرتبه نيم درم(هر درم معادل سه گرم) آن را بمالند .

و ضماد تازه آن با روغن گل بغايت ملين و منضج و محلل است.

 

شنبه, 23 اسفند 1393

 روغن ارده یا کنجد

طبيعت روغن آن: در دویّم گرم و تر و تا هفت سال قوّت آن باقي می‌ماند.

افعال و خواص روغن آن:

*- آشاميدن آن با ادويه مناسبه باز کننده انسداد و گرفتگیهاست.

*- نرم کننده.

*- مرطوب کننده.

*- چاق کننده.

*- رفع کننده تنگی نفس، سرفه خشک، زخم ریه است.

*- در تشنج ناشی از خشکی قوی‌تر از خود كنجد است.

*- در سوزش ادرار مانند كنجد است.

*- مصرف آن در غذای بیمار بعد از روغن پسته یکی از بهترین روغن هاست.

*- چکانیدن جوشانده آن با فلفل سفيد و مصطكي جهت گشودن گرفتگی گوش مفید است.

 

نکته: اگر روغن آن را از كنجد با پوست بریان شده بگيرند چسبندگی زیادی دارد.

          اگر از پوست کنده بریان شده اخذ نمايند چسبندگی آن كمتر است.

          اگر آن را نرم بکوبند و اینقدر با دست به هم زنند تا گرم شده و روغن آن جدا گردد(همانند رو غن ارده) رطوبت آن غالب و نفوذ آن بیشتر است و در مزاجهای خشک تاثیری        بیشتری می گذارد.

مالیدن آن:

*- با سفيده تخم مرغ جهت تحليل سختی ها و ورمهای چشم و غير آن.

*- با روغن زيتون و زرده تخم مرغ جهت رفع ورم چشم.

*- با اسفرزه جهت خشونت و خارش بدن و سوختگي آتش و جراحتي كه از نوره به هم رسيده باشد مفید است.

*- ماليدن آن بر صورت جهت نیکویی و صفا و براقي و نرمي پوست آن مفيد.

*- به دستور تدهين آن جهت زخم جدري و سوختگي آتش نافع.

 

مضر سوداوي مزاج، دیرهضم، سست کننده معده و مفسد مغز ضعيف و قريب الاستحاله به صفرا،

مصلح آن: جوشاندن آن با پياز و يا با کمی خمير و آشاميدن آن با آب ليمو، سوپ و امثال آن و يا بعد از آن.

مقدار شربت آن: تا شش گرم

جایگذین آن: روغن بادام شيرين است.

 

منبع: مخزن الادویه عقیلی خراسانی

شنبه, 23 اسفند 1393

سمسم(کنجد) 

بهترين آن سفيد تازه و چرب آن است.

خواص آن تا دو سال باقي می‌ماند.

بیشتر نانواها پوست کنده آنرا روی نان می پاشند.

به دلیل چسبندگی و غلظتی که روغن آن دارد در بیشتر شیرینی ها استفاده می شود چون از فاسد شدن و کپک زدن آن جلوگیری می کند.

طبيعت آن: در اول گرم و تر

افعال و خواص آن:

*- باز کننده گرفتگیها.

*- تولید کننده خون سالم.

*- چاق کننده بدن در سوداوی مزاج ها.

*- لاغر کننده بدن مزاجهای بلغمی.

*- نرم کننده صدا و خشونت حلق.

*- اصلاح کننده اخلاط سوخته و مواد سوداوی.

*- نرم کننده روده و مقعد که این عمل موجب برطرف شدن بواسیر و شقاق می شود.

*- ازبین برنده ورم های گرم.

*- ارده آن با نبات جهت رفع سوزش معده، مری و ترش شدن معده مفید.

*- خوردن دو درم(6گرم) با یک درم(3 گرم) گردو سوخته(گردو را به گونه ای که مغز آن نسوزد می سوزانند) جهت قطع خون بواسیر مجرب.

*- با بزر كتان مقوی نیروی جنسی و زياد کننده مني است.

 

*- مضرات: دیرهضم ولی مصلح آن تفت دادن آنست.

 

*- جوین آن با پوست موجب بدبویي دهان خصوصاً اگر مقداری از آن در بين دندانها بماند و سردرد آور است.

مصلح آن عسل.

جایگذین آن: تخم كتان 

*- ضماد آن لاغر کننده ورم ها ست.

*- نرم کننده پوست بدن .

*- رفع آثار سياهي و سختی عصب و قولنج می کند.

*- در گزيدن مار شاخدار و سوختگي آتش و بعد سوختگي به زودی مانع بروز تاول می شود و مسكن درد آنست.

*- پاشیدن آب برگ آن باعث درازي مو و سياهي آن و از بین برنده جوش سوداوي است.

*- اگر ریشه آن را در آب بجوشانند و سر و مو را با آن بشويند باعث درازي و سياهي موي و رافع شوره سر است.

 

منبع: مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی

دوشنبه, 02 بهمن 1396

حنطه(گندم)

بهترین نوع آن تازه، رسیده، سفید مایل به زرد و بعد از آن سفید است.

طبیعت آن: گرم ولی در رطوبت و خشکی معتدل.

افعال و خواص آن:

*- غذاییت زیادی دارد.

*- چاق کننده است اما در عروق ایجاد انسداد و گرفتگی می کند، بنابراین برای افرادی که گرفتگی عروق و انسداد در اندامی مثل کبد، طحال و .... دارند مضر است. 

*- خوردن خام و تازه آن تولید کننده كرم معده است و برای دفع ضرر آن از سركه كهنه استفاده کنند ولی در عین حال مضر زنان حامله است.

پخته آن نفاخ ، دیر هضم و مولد ریاح(باد) است و میتوان با خوردن شیرینیها ضرر آن را دفع کرد.

*- خوردن آب بعد از خام تازه و نارسِ آن تولید کننده قولنج ریحی(درد شکم ناشی از باد) است.

*- ضماد گندم جویده شده بدین جهت که گرم کننده پوست و موجب پختن دمل هاست مفید است.

*- گندم برشته شده و همینطور پختن آن در آب دیر هضم و نفاخ است .

*- ضماد گندم سوخته با موم و روغن جهت جلا و روشنی چهره بی همتاست.

*- آرد گندم سمید كه در آن اندك نخاله(سبوس) باشد كه خمیر آن برآمده و نان از آن طبخ کنند كثیر‌الغذاء و چاق کننده و مقوی نیروی جنسی است.

*- نان فطیر و نانی كه آرد آن را بسیار نرم ساییده باشند و در آن مطلقاً سبوس نباشد و شسته مانند نشاسته شده باشد(آرد سفید) قابض و مسدد(ایجاد انسداد و گرفتگی کننده) و دیر هضم و مصلح آن انجیر و میوه های پخته شده است.

*- آرد پخته شده با شكر و بادام مانند حریره و اندك اندك لیسیدن آن جهت سرفه و نفث الدم و درد سینه و کلیه و چاق کردن بدن و تقویت نیروی جنسی بسیار مؤثر است.

*- حریره که با آب و نعناع و روغن تازه طبیعی بپزند جهت خشونت سینه مفید است.

*- ضماد آرد گندم پخته با آب و روغن زیتون جهت تحلیل اورام حاره 

*- ضماد آن با آب پیاز جهت ورم های سرد و پختن دمل ها و با آب گشنیز جهت جلوگیری از گسترش ماده و تحلیل ورم های گرم و خنازیر و غدد مجرب است.

*- ریختن مخلوط آرد گندم با سركه بر موضع جهت سم هوام(حیوانات و حشرات موذی) خصوصاً آرد گندم سرخ مفید و پاشیدن پودر آن بر موضع گزیدگی سگ حار بغایت مفید خصوصاً كه بر روی آن برگ بیدانجیر(کرچک) ببندند.

و گفته شده چون خمیر گندم را بر موضع گزیده سگ، چند ساعت ببندند سپس باز كرده پیش سگ اندازند اگر سگ آن را نخورد معلوم می‌شود که آن سگ گزنده حار بوده است.

*- نشاسته آن را چون با رازیانه طبخ نمایند جهت زیاد کردن شیر زنان نافع است.

و روغن گندم جهت منع قوبا خصوصاً قوبای اطفال و قوبای تازه و سعفه و حزاز و كلف نافع و دستور اخذ آن در ادهان در قرابادین كبیر ذكر یافت.

 

منبع: مخزن الادویه عقیلی خراسانی

 

صفحه1 از4

با ما در تماس باشید

 

‪Google+‬‏

حالت های رنگی