امروز: شنبه 30 تیر 1397 برابر با 21 جولای 2018

اخبار مهم روز
سال نو مبارک... - چهارشنبه, 28 اسفند 1392 00:00
جداول مصلحات و طبع خوراکیها - چهارشنبه, 01 آبان 1392 23:02

آناتومی(تشریح بدن انسان) (1)

چهارشنبه, 03 تیر 1394

1 Platysma 

عضله پلاتیسما

2 Pectoralis major

عضله سینه ای بزرگ

3 Deltoid

عضله دلتوئید(سه گوش)

4 Latissimus dorsi

عضله پشتی بزرگ(لاتیسیموسی دُرسی)

5 Triceps brachii

عضله سه سر بازو

a Long head

سر بلند

b Medial head

سر داخلی

c Lateral head

سر جانبی

6 Biceps brachii

عضله دو سر بازو

7 Brachialis

بازویی قدامی

8 Brachioradialis

عضله براکیورادیالیس

9 Pronator teres

پروناتور ترس

10 Flexor carpi radialis

عضله خم کننده مچ طرف رادیال

11 Palmaris longus

لونگوس کف دست

12 Tensor fasciae latae

عضله کشنده پهن نیام

13 Pectineus

عضله شانه ای

14 Adductor longus

عضله نزدیک کننده طویل

15 Sartorius

عضله خیاطه

16 Rectus femoris

عضله راست رانی

17 Vastus lateralis

عضله پهن خارجی

18 Vastus medialis

عضله پهن داخلی

19 Gastrocnemius

عضله دو قلو

20 Tibialis anterior

عضله ساقی قدامی

21 Extensor digitorum longus

 

22 Peroneus longus

 

23 Soleus

عضله نعلی

24 Gracilis

عضله راست داخلی

25 Vastus intermedius

ماهیچه چهارسر ران

26 Pectineus

عضله شانه ای

27 Iliopsoas

ماهیچه سوئز بزرگ

28 Flexor carpi ulnaris

فلکسور کارپی اولناریس

29 Flexor digitorum profundus

فلکسور عمقی انگشتان

30 Rectus abdominis

عضله راست شکمی

31 Internal abodminal oblique

عضله مورب شکمی داخلی

32 External abdominal oblique

عضله مورب شکمی خارجی

33 Rectus sheath

غلاف رکتوس(عضله راست شکمی)

34 Serratus anterior

عضله دندانه ای قدامی

35 Pectoralis minor

عضله سینه ای کوچک

36 Intercostal m.

عضله میان‌دنده ای

37 Trapezius

عضله ذوزنقه ای

38 Sternocleidomastoid

عضله جناغی-چنبری-پستانی

با ما در تماس باشید

 

‪Google+‬‏

حالت های رنگی